Twee maal machtiging schenking in geval van bewind

Op 1 oktober 2014 heeft het Hof Den Haag een bewindvoerder gemachtigd om eenmalig € 100.000,-- per kind te schenken. De kantonrechter heeft de machtiging in eerste aanleg afgewezen omdat voor deze omvang geen sprake zou zijn van een schenkingstraditie. Het Hof overweegt dat genoegzaam is gebleken dat de onderbewindgestelde aan zijn kinderen jaarlijks schenkingen heeft gedaan ter hoogte van de fiscaal vrijgestelde bedragen. Aldus is sprake van een schenkingstraditie. Verder neemt het Hof in aanmerking dat de onderbewindgestelde ook andere fiscale mogelijkheden heeft benut om vermogen door te geven aan de volgende generatie, bijvoorbeeld door de kinderen tegen gunstige voorwaarden een lening te verstrekken voor de aankoop van een woning. Voorts neemt het Hof in aanmerking dat het vermogen van de onderbewindgestelde ruimschoots voldoende is om de schenkingen te doen en dat de toekomstige verzorging van de onderbewindgestelde niet in gevaar komt.

Hof Den Haag 1 oktober 2014, nr 200.149.973/01 (GHDHA:2014:3494)

 

Op 12 november 2014 heeft het Hof Den Haag in een andere casus de machtiging geweigerd voor het doen van een schenking van € 50.000 per persoon aan een neef en een nicht van de onderbewindgestelde. In deze zaak oordeelt het Hof dat een schenkingstraditie onvoldoende is aangetoond. Niet gebleken is dat de onderbewindgestelde de bedoeling heeft gehad om haar neef en nicht een dergelijke geldsom te schenken dan wel te lenen voor de aankoop/onderhoud van onroerend goed al dan niet gedreven door fiscale overwegingen. Ook is niet aangetoond dat de rechthebbende gebruik zou hebben gemaakt van de tijdelijke verruiming van de vrijstelling van schenkbelasting voor een eigen woning ex artikel 33a SW. Tot slot is niet gebleken dat met de schenkingen de belangen van de rechthebbende zijn gediend.

Hof Den Haag 12 november 2014, nr 200.155.363/01 (GHDHA:2014:3763)