Curator verwerping nalatenschap erfrechtpauliana

Curator had verwerping nalatenschap moeten bestrijden met erfrechtpauliana (artikel 4:205 BW)

Een erfgenaam is in 2012 failliet verklaard. In 2011 heeft deze erfgenaam de nalatenschap van zijn moeder verworpen. De curator heeft de verwerping vernietigd op grond van artikel 42 Fw (faillissementspauliana). In hoger beroep oordeelt het Hof dat vernietiging van de verwerping op grond van artikel 42 Fw niet mogelijk is. Het Hof overweegt daartoe onder meer dat blijkens artikel 4:190 lid 4 BW een verwerping van een nalatenschap niet kan worden vernietigd op grond van benadeling van schuldeisers. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat hiervoor is gekozen met het oog op de rechtszekerheid (TK 3771, nr 6 blz. 117).

 

Aan de bescherming van schuldeisers van erfgenamen is op een andere wijze invulling gegeven. Artikel 4:205 BW (erfrechtpauliana) bepaalt het volgende:

“Wanneer een schuldeiser van een erfgenaam die de nalatenschap verworpen heeft, hierdoor klaarblijkelijk is benadeeld, kan de rechtbank op zijn verzoek bepalen dat de nalatenschap mede in het belang van de schuldeisers van degene die verworpen heeft zal worden vereffend, en kan zij zo nodig een vereffenaar benoemen.”

 

Indien dit verzoek wordt toegewezen, zullen de vorderingen die de schuldeiser van de verwerpende partij indient in de slotuitdelingslijst batig worden gerangschikt voor zover een overschot aan zijn schuldenaar was toegekomen, indien deze niet had verworpen. (artikel 4:219 BW). Het Hof wijst er verder nog op dat voor toepassing van artikel 4:205 BW wetenschap van benadeling aan de zijde van de verwerpende partij niet is vereist.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2015, nr 200.140.550/01 (GHARL:2015:1935)