Erfgenaam die beneficiair heeft aanvaard is niet aansprakelijk voor uitvaartovereenkomst gesloten tussen erflaatster en uitvaartondernemer

Degenen die opdracht geven tot het verzorgen van een uitvaart, zijn aansprakelijk voor betaling van de uitvaartkosten. Maar is er ook sprake van een opdracht als een erfgenaam feitelijk alleen maar meewerkt aan het uitvoeren van een overeenkomst tussen de overledene en de uitvaartondernemer? Het Hof in Den Bosch oordeelt dat dat niet het geval is. Een kind was enig erfgenaam van haar moeder en aanvaardde de erfenis beneficiair, dat wil zeggen onder het voorrecht van boedelbeschrijving (als erfgenaam in beginsel niet aansprakelijk voor zover de schulden de baten overtreffen). Erflaatster heeft een half jaar voor haar overlijden een bespreking gehad met de uitvaartondernemer en daarin de vorm en de prijs van de uitvaart vastgesteld.
De nalatenschap bleek niet voldoende om de uitvaart te betalen. De dochter, die als executeur de uitvaartondernemer had ingeschakeld en een handtekening had gezet onder de kostenopgave, kreeg de rekening voor het resterende deel van de uitvaartkosten gepresenteerd. De vraag is of die handtekening gezien moet worden als opdracht dan wel als medewerking aan de uitvoering van een overeenkomst gesloten tussen erflaatster en de uitvaartondernemer. Het Hof oordeelt dat het laatste het geval is. Het Hof baseert zich op de inhoud van de bespreking tussen de overleden moeder en de uitvaartondernemer. Daaruit blijkt dat niet alleen vorm en prijs zijn besproken, maar ook dat de uitkering van de uitvaartverzekering niet toereikend zou zijn voor betaling van de kosten. Het restant zou uit verkoop van het huis moeten komen. In die bespreking is een eventuele aansprakelijkheid van de dochter niet aan de orde geweest.
Het feit dat de dochter de uitvaartondernemer heeft ingeschakeld en een handtekening heeft gezet onder diens kostenopgave staat voor het Hof niet gelijk aan het verlenen van een opdracht. Dat had de moeder immers al gedaan. Er is daarom geen overeenkomst voor het verzorgen van de uitvaart tot stand gekomen tussen de dochter en de uitvaartondernemer. In dit geval was er sprake van medewerking van de erfgenaam/executeur aan uitvoering van de overeenkomst tussen de moeder en de uitvaartondernemer.
Hof Den Bosch 13 januari 2015, nr HD 200.131.597/01 (GHSHE:2015:55)