Heeft executeur onrechtmatig gehandeld terzake begrafenis?

De erfgenamen/nabestaanden komen in conflict met de executeur over de wijze waarop de executeur de begrafenis heeft geregeld en zij vorderen schadevergoeding. Het Hof te Den Haag beslist als volgt. Erflater heeft in zijn uiterste wil van 29 november 2006 over zijn nalatenschap beschikt. Tevens heeft erflater een executeursbenoeming opgenomen. Op grond van de uiterste wil van erflater was de executeur gerechtigd tot het regelen van de begrafenis van erflater. Het is de verantwoordelijkheid van de executeur om invulling te geven aan de begrafenis van erflater. Bij de invulling van zijn taak kan hij de erfgenamen en/of de nabestaanden raadplegen, echter het is en blijft de verantwoordelijkheid van de executeur op welke wijze hij/zij invulling geeft aan zijn taak. Alleen bij het einde van zijn taak dient de executeur rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen. In het onderhavige geval zijn degenen die de executeur aanspreken niet eens erfgenaam, derhalve is de executeur geen enkele rekening en verantwoording verschuldigd aan hen. Van enig onrechtmatig handelen door de executeur jegens nabestaanden is het hof op basis van de gestelde feiten en omstandigheden niet gebleken. Het niet informeren van een familielid over het overlijden en de begrafenis van erflater acht het hof geen overschrijding van de maatschappelijke zorgvuldigheid die executeur jegens de nabestaanden in acht had dienen te nemen, te meer daar erflater in zijn uiterste wil geen enkele nadere instructie had gegeven met betrekking tot zijn begrafenis. Nu van overschrijding van een zorgvuldigheidsnorm niet is gebleken, kan evenmin sprake zijn van schade.

Hof Den Haag 13 januari 2015, nr 200.129.850/01 (GHDHA:2015:424)