Kantonrechter geeft aanwijzingen voor gerechtelijke procedure

Kantonrechter geeft aanwijzingen ex artikel 4:210 BW voor gerechtelijke procedure

De door de rechtbank benoemde vereffenaar vraagt de kantonrechter om op grond van artikel 4:210 BW aanwijzingen te geven. In de Verenigde Staten (VS) is namelijk een vordering ingesteld tot veroordeling van de nalatenschap tot betaling van een schadevergoeding van ruim $ 2.100.000,--. Tot de nalatenschap behoren goederen in de VS waarvan de waarde nog onduidelijk is, maar het kan in totaal om een substantiële waarde gaan. Eén van de gevraagde aanwijzingen heeft betrekking op het al dan niet voeren van verweer.

 

Toewijzing van de betwiste vordering zou grote gevolgen kunnen hebben voor de nalatenschap. Daarnaast zijn er substantiële kosten verbonden aan het voeren van verweer. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een gegronde reden in de zin van artikel 4:210 BW zodat een aanwijzing wordt gegeven om verweer te voeren. Daarnaast wordt een aanwijzing gegeven om af te zien van het in de VS aansprakelijk stellen van de echtgenote van eiser. Verdere aanwijzingen worden niet gegeven omdat de precieze invulling van deze aanwijzingen aan de vereffenaar is.

 

Rb. Midden-Nederland 21 april 2015, nr 4058328 UT VERZ 15-8483 (RBMNE:2015:2792)