Volgens kantonrechter zijn kosten van vereffening nalatenschap preferent

Schuldeisers in een nalatenschap die beneficiair is aanvaard komen in verzet tegen de rekening en verantwoording en de uitdelingslijst (artikel 4:218 lid 3 BW). Naar aanleiding van dit verzet overweegt de kantonrechter als volgt.


Vereffeningskosten moeten worden voldaan vóór overige schuldeisers van nalatenschap

Uit artikel 4:7 lid 2 BW volgt dat de vereffeningskosten niet bij voorrang boven alle andere schuldeisers worden voldaan. In de literatuur is (overwegend) instemmend betoogd dat dit niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest, nu het maatschappelijk onaanvaardbare gevolg hiervan zou zijn dat niemand zich nog geroepen voelt de nalatenschap als vereffenaar af te wikkelen aangezien de kosten van deze behartiger van de belangen van onder meer erflaters schuldeisers in dat geval slechts pondspondsgewijs met enkele andere schulden van de nalatenschap worden vergoed. Mede gezien de raakvlakken met het faillissement en artikel 3:227 lid 1 BW oordeelt de kantonrechter dat een redelijke wetstoepassing meebrengt dat de vereffeningskosten moeten worden voldaan vóór de overige schuldeisers.


Werkzaamheden van notaris terzake de vereffening komen ten laste van nalatenschap

De kantonrechter oordeelt dat de werkzaamheden van de notaris ten laste komen van de nalatenschap voor zover deze betrekking hebben op door de vereffenaars gevraagd advies en begeleiding terzake de vereffening. Nu geen specificaties aan de facturen ten grondslag zijn gelegd, kan niet worden vastgesteld waarop de werkzaamheden van de notaris zien. De vereffenaars moeten deze specificaties aan de rekening en verantwoording hechten.


Vereffenaars hadden een goede reden voor het laten opmaken van een taxatierapport

Op advies van de boedelnotaris hebben de vereffenaars een taxatierapport laten opmaken om de waarde van het appartement en de garage aantoonbaar professioneel vast te stellen en om de vraagprijs te bepalen. De kantonrechter oordeelt dat de vereffenaars voldoende hebben aangetoond dat zij grond hadden voor het laten opmaken van een taxatierapport nu deze kosten zijn gemaakt ten behoeve van het te gelde maken van de goederen van de nalatenschap. Deze vordering kan daarom blijven staan op de neergelegde rekening en verantwoording en de uitdelingslijst.


Kinderen hebben geen vordering op de nalatenschap uit hoofde van de levensverzekering van erflater.

Deze levensverzekering is afgesloten in het kader van de verstrekking van de hypothecaire geldlening. Uit de vordering die voor de verzekeringsnemer voortvloeit uit de levensverzekering is een pandrecht ten behoeve van de bank gevestigd. De bank heeft zich als eerste begunstigde aangewezen. Erflater, de verzekeringsnemer, heeft met zijn begunstigingswijziging de uitkering van de verzekeringsgelden bestemd voor de voldoening van de hypotheekschuld, zodat van een zelfstandig recht van de begunstigden-derde-in-lijn geen sprake is. Het verzet van de schuldeisers zal op dit punt gegrond worden verklaard.

 

Rb. Zeeland-West-Brabant 12 november 2014, nr 3142884 OV VERZ 14-3607 (RBZWB:2014:7704)